UKR 04 ANATOLY KARPOV flag  Ukraine SEN
UKR 100 VALERII KHODIUKOV flag  Ukraine SEN
UKR 122 VASYL NIKOLAICHUK flag  Ukraine SEN
UKR 123 ARTUR NIKOLAICHUK flag  Ukraine SEN
UKR 154 VALERII OTKIDACH flag  Ukraine SEN
UKR 120 OLEKSANDR SHATALIUK flag  Ukraine SEN
UKR 84 OLEKSII SHEVTSOV flag  Ukraine SEN